• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

„Technologia Godna Polecenia”, w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”

Nagrodzona technologia polegała na wykonaniu rekultywacji kwatery na składowisku odpadów miasta Poznania. Podstawowym zamierzeniem było stworzenie nowych walorów użytkowych terenu zajętego przez składowisko oraz zabezpieczeniu przed niekontrolowaną emisją biogazu do atmosfery. Uformowany został korpus kwatery ze spadkiem umożliwiającym spływ opadów, zasiano trawę i zasadzono krzewy, zbudowano instalację do ujmowania i przesyłu biogazu, instalację odsączania wód odciekowych.

Wykonana rekultywacja spełnia wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony gleb, wód gruntowych i powierzchniowych oraz przeciwdziała uwalnianiu się odorów i emisji gazu składowiskowego. Głównymi korzyściami z inwestycji jest wyeliminowanie zagrożeń związanych z samozapłonami na składowisku oraz ograniczenie uciążliwości odorowych. Prawidłowo wykonana rekultywacja redukuje dość znacznie ilość biogazu wydostającego się w sposób niekontrolowany do atmosfery. Instalacja pozyskiwania biogazu umożliwia uchwycenie i unieszkodliwienie w elektrociepłowni większość powstającego z odpadów biogazu oraz wykorzystywanie jego do celów energetycznych (produkcja energii elektrycznej i cieplnej). Rozsączanie wód odciekowych zagęszczonych w wewnątrz kwatery zrekultywowanej, zabezpiecza przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gruntowych i pozwala na utrzymanie stałej wilgoci w odpadach, dzięki czemu nie zostaje zahamowany proces rozkładu odpadów biodegradowalnych i produkcji biogazu.

Końcowym elementem jest kamień z drogowskazem umieszczonym na wjeździe na zrekultywowaną kwaterę. Na drogowskazie umieszczone są tablice informujące o odległościach od miast partnerskich Poznania, stanowiąc dodatkową atrakcję  dla zwiedzających. Składowisko zlokalizowane jest miedzy rezerwatem Morasko a obszarem chronionym Natura 2000 w Biedrusku, czyli w sąsiedztwie bardzo wymagającym, które zobowiązuje do zagospodarowywania terenu w taki sposób, aby „wtopić się” w otaczające środowisko.


Wersja do druku