• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Sprawozdanie z zadań wykonanych w I półroczu 2007

Eksploatacja składowiska odpadów m. Poznania

 

Składowisko w I półroczu 2007 przyjęło 61.561,50 Mg odpadów, z których unieszkodliwiono poprzez składowanie 50.047,70 Mg. Odzyskowi poddano 11.603,80 Mg  wykorzystując do celów technologicznych.

 

ZZO m. Poznania realizując zadania Urzędu Miasta Poznania, wdraża nowe sposoby postępowania z odpadami, powodującymi zmniejszanie strumienia odpadów trafiających na kwatery składowania odpadów.

ZZO w 2007r. kontynuowało selektywna zbiórkę surowców wtórnych na terenie m. Poznania

System segregacji surowców wtórnych przez mieszkańców Poznania pozwolił na zebranie:

makulatury - 323.700 kg

szkła białego i kolorowego – 315.680 kg

            opakowań z tworzyw sztucznych- 244.240 kg

które po doczyszczeniu i zbelowaniu, przygotowane są do transportu i sprzedaży, celem powtórnego wykorzystania,

2. Ze strumienia odpadów trafiających na składowisko wydziela się odpady wielkogabarytowe, np: stare meble, rozbiórkowa stolarka budowlana, itp., które rozdrabnia się, zdecydowanie zmniejszając ich objętość, a tym samym zwiększając chłonność składowiska.

W I półroczu 2007r. na składowisko odpadów m. Poznania w Suchym Lesie trafiło 996,80 Mg odpadów wielkogabarytowych pozostałą część po rozdrobnieniu przekazano poza składowisko do unieszkodliwienia i wykorzystania. Pozostała rozdrobniona ilość została zdeponowana na eksploatowanej kwaterze składowiska w Suchym Lesie

3. W ramach "Programu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych" prowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych system zbiórki puszek aluminiowych oraz zużytych baterii. Większość placówek została również wyposażona w pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. ZZO Kontynuował współpracę z Fundacją RECAL oraz Organizacją Odzysku REBA S.A zajmującą się odzyskiem zużytych baterii. Efektem wprowadzonego programu jest zebranie 373 kg puszek aluminiowych oraz oddane do odzysku i unieszkodliwienia 7.485 kg zużytych baterii.

4. Uruchomienie Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych pozwoliło zredukować ilość odpadów niebezpiecznych trafiających na składowisko o 37.168 kg.

5. Redukcję ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych uzyskaliśmy również dzięki wprowadzonemu systemowi zbiórki przeterminowanych leków. Wszystkie poznańskie apteki wyposażone są w specjalne pojemniki, do których mieszkańcy przynoszą swoje odpady w postaci leków. W I półroczu 2007r. zebrano i dodano do unieszkodliwienia 3.209 kg przeterminowanych leków.

6. W ramach resocjalizacji pensjonariuszy więziennictwa Zakład organizuje prace porządkowe na terenie miasta Poznania i doczyszczania surowców wtórnych na terenie składowiska. Pensjonariusze wysprzątali teren m. Poznania o łącznej powierzchni 641.3 tyś m2 z którego wywieziono 43,0 Mg odpadów

 

Zakład zarządzając składowiskiem i wszystkimi znajdującymi się na nim obiektami i instalacjami systematycznie wnosi opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz odpady umieszczone na składowisku),wniesiona opłata wyniosła  825.414,84 zł.

 

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW

ZESPOŁU OCZYSZCZANIA WÓD ODCIEKOWYCH

 

Na terenie składowiska znajduje się oczyszczalnia wód odciekowych, która pracuje na zasadzie odwróconej osmozy (oczyszczanie wód odciekowych jest procesem czysto fizycznym, oddzielone składniki nie ulegają żadnym przemianom termicznym, chemicznym bądź biologicznym).

Wody odciekowe oczyszczone spełniają wszystkie wymagania nałożone przez Wojewodę Wielkopolski w pozwoleniu wodno-prawnym i wprowadzane są bez jakiejkolwiek szkody do środowiska naturalnego, tzn. do stawu znajdującego się na terenie składowiska.

  

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW

INSTALACJI ODGAZOWYWANIA SKŁADOWISKA

I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Odgazowanie składowiska jest wymogiem ekologicznym, polegającym na unieszkodliwianiu niebezpiecznego gazu składowiskowego (metanu), przynoszącym jednocześnie korzyści materialne. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne składowiska, a nadwyżka jej sprzedawana jest Zakładowi Energetycznemu.

Wyprodukowano 2.746.441,10 kWh energii elektrycznej,

unieszkodliwiając 1.785.186,72 m3 biogazu.

 W procesie produkcji energii elektrycznej powstaje jednocześnie energia cieplna z elektrociepłowni biogazowej, która wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń zaplecza techniczno- socjalnego składowiska oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Wykorzystanie 248,9 GJ energii cieplnej na składowisku pozwoliło na zwiększenie ilości energii elektrycznej sprzedanej do sieci elektroenergetycznej.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEŚCIE.

 

W ramach realizacji zadań Urzędu Miasta Poznania Zakład prowadzi prace związane z interwencyjnym utrzymaniem czystości na terenie miasta, poprzez:

 1. Pogotowie Czystości, które przyjęło do realizacji 2091 zgłoszeń, od Straży Miejskiej i od Wydziału Ruchu Drogowego Policji, z terenu miasta Poznania, uprzątnięto skutki 297 kolizji drogowych oraz zebrano 722 szt. martwych zwierząt i ptaków.

Z pozostałych zgłoszeń zebrano 40,16 Mg odpadów, z uporządkowanych terenów o pow. 124,87 tyś m2.

MONITORING LOKALNY ŚRODOWISKA

W REJONIE SKŁADOWISKA

 

Zakład prowadzi system kontrolno-pomiarowy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska i posiadanymi pozwoleniami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonujemy badania monitoringowe wód podziemnych i powierzchniowych, wielkość opadu atmosferycznego, pomiar emisji i składu gazu składowiskowego, badanie składu powietrza, pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, badanie składu odprowadzanych z oczyszczalni wód ociekowych oczyszczonych, pomiar emisji hałasu, badanie ścieków opadowych, kontrola osiadania powierzchni.

 

Prowadzony monitoring środowiska naturalnego potwierdza, że sposób prowadzenia eksploatacji składowiska zabezpiecza przed zagrożeniem środowiska naturalnego.

 

                            Nagrody i wyróżnienia w konkursach i imprezach targowych

 

W VIII Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” organizowanym pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP, przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Zakład Zagospodarowania Odpadów został Laureatem w kategorii „Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku” w podkategorii „Technologia godna polecenia”. W kategorii tej ZZO zgłosił projekt o nazwie „Rekultywacja kwatery P-1 o powierzchni 6,34 ha, w celu stworzenia nowych walorów użytkowych terenu zajętego przez składowisko odpadów”.

W tym samym konkursie tytuł laureata w kategorii „Promotor ekologii” ZZO otrzymał za podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie zagrożeń związanych z wytwarzanymi w gospodarstwach domowych odpadami niebezpiecznymi.

Ponadto na rok 2007 ZZO otrzymało przedłużenie znaku „Firma przyjazna środowisku”.

Działania zakładu związane z produkcją „zielonej” energii zostały wyróżnione
w ogólnopolskim konkursie Lider Świata Energii 2006, w kategorii Lider Ochrony Środowiska Roku.


Wersja do druku