• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Sprawozdanie z 2012 rok

          Zakład budżetowy działający pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/452/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 roku został zlikwidowany z dniem 30 czerwca 2012 roku. W jego miejsce począwszy od dnia 1 lipca 2012 roku powołano spółkę prawa handlowego pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka przejęła należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu.
 
Składowisko w Suchym Lesie
 
           ZZO  prowadzi działalność związaną z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności na zarządzaniu składowiskiem odpadów oraz bieżącą eksploatacją i rekultywacją.  Na składowisko przyjmowane są odpady z terenu miasta Poznania i Gminy Suchy Las. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne m. Poznania zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gm. Suchy Las i miasta Poznania.  Składowisko wg stanu na 31 grudnia 2012 roku zajmuje teren o pow. 61.4639 ha.

• Ilość odpadów przyjętych na składowisko- 76 489,6 Mg
• Ilość odpadów unieszkodliwionych przez składowanie na składowisku- 45025,9 Mg
• Ilość odpadów wykorzystanych jako materiały eksploatacyjne- 22534,2 Mg
• Ilość odpadów przyjętych jako materiały do kompostowni- 10 515,5 Mg
 
Eksploatacja obiektów zespołu oczyszczalni wód odciekowych
 
Na terenie składowiska odpadów znajduje się oczyszczalnia wód odciekowych. Wody odciekowe oczyszczone odprowadzane są do stawu naturalnego. Część z nich wykorzystywana jest do celów technologicznych m.in. do zraszania dróg i podlewania zieleni.
• Odciek pobrany- 10 894 m3
 
Eksploatacja obiektów instalacji odgazowywania składowiska i produkcji energii elektrycznej
 
W elektrociepłowni biogazowej pracują cztery zespoły prądotwórcze o mocy 200 kW, 2x 260 kW i 504 kW, w których unieszkodliwiany jest biogaz. Obecnie moc zainstalowana elektrociepłowni biogazowej wynosi 1,2 MWe.
W procesie jego spalania następuje zamiana energii mechanicznej na elektryczną i cieplną. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne składowiska, natomiast jej nadwyżka sprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej.
• Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej- 6087,3 MWh
• Ilość unieszkodliwionego biogazu- 3589668,6 m3
 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 
Ze strumienia odpadów trafiających na składowisko wydziela się odpady wielkogabarytowe, które rozdrabnia się , co powoduje  zwiększenie chłonności składowiska
• Ilość odpadów wielkogabarytowych przyjętych na składowisko- 1383,1 Mg
• Ilość odpadów wielkogabarytowych przyjętych na PGOP- 517 Mg
 
Zbiórka zużytych baterii małogabarytowych
 
Baterie zbierane są w Punktach Gromadzenia Odpadów Problemowych, Gratowozie, do kieszeni w pojemnikach na surowce wtórne oraz do specjalnych pojemników, w które wyposażone są obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i handlowo-usługowe.
• Ilość  zebranych zużytych baterii.-13,2 Mg
 
Zbiórka przeterminowanych leków
 
Poznańskie apteki wyposażone są w specjalne pojemniki, do których mieszkańcy przynoszą swoje odpady w postaci leków. Przeterminowane leki można także oddać do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych i Gratowozu.
• Ilość  zebranych przeterminowanych leków- 16,6 Mg
 
Zbiórka odpadów problemowych w PGOP
 
Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych przeznaczone są do przyjmowania i okresowego magazynowania odpadów problemowych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych (odpady zielone). Pojęciem odpadów problemowych określono powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne (świetlówki, baterie, oleje itp.) oraz inne odpady (m.in. meble, sprzęt AGD, odpady budowlane oraz odpady zielone) których selektywne zbieranie jest wymagane przez Krajowy i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.   
• Ilość odpadów problemowych przyjętych  do PGOP  przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284- 1184,9 Mg
• Ilość odpadów problemowych przyjętych  do PGOP  przy ul. Wrzesińskiej 12- 674,2 Mg
• Ilość odpadów problemowych przyjętych  do PGOP na składowisku w Suchym Lesie- 591,9 Mg
• Ilość odpadów problemowych przyjętych przez MPGOP, tzw. „Gratowóz”-  62,5 Mg
• Ilość zebranych ZSEE  w Punktach Gromadzenia Odpadów Problemowych- 668,3 Mg
 
Utrzymanie czystości w Mieście Przez Pogotowie Czystości
 
Pogotowie Czystości przyjmuje do realizacji z terenu miasta Poznania  zgłoszenia od Straży Miejskiej, Wydziału Ruchu Drogowego, Policji. Uczestniczy również  w realizacji bieżących prac związanych z utrzymaniem i eksploatacją składowisko odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.
• Ilość przyjętych zgłoszeń-  3388
• Czystości uprzątnęło tereny o powierzchni -64,1  tys. m2 
• Ilość uprzątniętych skutków kolizji- 492
• Ilość martwych zwierząt  i ptaków zebranych na terenie miasta Poznania-1170 szt.
• Ilość zebranych odpadów przez Pogotowie Czystości- 47,8 Mg

Prace wykonane przez Pensjonariuszy Aresztu Śledczego
 
W ramach resocjalizacji pensjonariuszy więziennictwa, ZZO angażuje  pensjonariuszy do drobnych prac porządkowych na terenie miasta Poznania.
Ilość zebranych odpadów przez Pensjonariuszy Aresztu Śledczego -111,3 Mg
 
Monitoring lokalny środowiska w rejonie składowiska
 
               Zakład prowadzi system kontrolno-pomiarowy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska i posiadanymi pozwoleniami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywane są badania monitoringowe wód podziemnych i powierzchniowych, wielkość opadu atmosferycznego, pomiar skład gazu składowiskowego, badanie składu powietrza, pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, badanie składu odprowadzanych z oczyszczalni wód odciekowych oczyszczonych, pomiar emisji hałasu, badanie ścieków opadowych, kontrola osiadania powierzchni.
 
Działania edukacyjne i osiągnięcia ekologiczne Zakładu Zagospodarowania Odpadów
 
W 2012 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów kontynuował działania informacyjno- edukacyjne na terenie Miasta Poznania.  ZZO współpracując z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz  z Wydziałem Kształtowania Relacji Społecznych aktywnie uczestniczył w działaniach mających na celu poszerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Poznania. Pracownicy przeprowadzili 31 pogadanek ekologicznych dla przedszkolaków i uczniów szkół. W 2012r. wykonano materiały edukacyjne promujące segregację odpadów, w tym: teczki, płyty CD, zawieszki zapachowe, informatory edukacyjne , kredki,  notesy, torby,  długopisy, miary, naklejki oraz płyty z filmami. Wydano ulotki informacyjno-edukacyjne dotyczące Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – GRATOWOZU z przedstawieniem harmonogramu określającego miejsce i czas przybycia Gratowozu. W związku z działalnością stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 i ul. Wrzesińskiej 12 – tzw. GRATOWISK, prowadzono kampanię informacyjno-reklamową promującą selektywną zbiórkę odpadów problemowych i niebezpiecznych. Rozdano Mieszkańcom ulotki, informatory i gadżety związane z selektywną zbiórką odpadów oraz informowano o sposobach pozbycia się niepotrzebnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, mebli i innych odpadów problemowych poprzez przyniesienie ich na Gratowiska oraz do Gratowozu w trakcie jego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.
Zakład Zagospodarowania Odpadów zorganizował liczne akcje edukacyjne, takie jak: konferencja, piknik odpadowy, Dni Otwarte na składowisku w Suchym Lesie, pogadanki edukacyjne w placówkach oświatowych oraz konkursy ekologiczne. W 2012 roku przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania Odpadów kilkakrotnie reprezentowali  Miasto Poznań na konferencjach zarówno  polskich i zagranicznych.
 ZZO zorganizował na początku roku akcję „Poznańskie choinki wracają do środowiska”, brał aktywnie udział w organizowanych w Poznaniu Targach Ochrony Środowiska i Targach Edukacyjnych oraz w licznych imprezach o tematyce ekologicznej na terenie Miasta Poznania jako partner i współorganizator.
 Zakład Zagospodarowania Odpadów na bieżąco współpracuje z różnymi wydawnictwami branżowymi jak np. Przegląd Komunalny, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, czasopismami, np. Nasze Miasto, Odpady i Środowisko, Leksykon Techniki Komunalne, itd. Mieszkańcy są  na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach poprzez telewizję (TP SA, WTK) radio (Radio Merkury, MC Radio, ) oraz  lokalne gazety w celu skłonienia ich do postępowania proekologicznego. Działania ZZO przyczyniające się do promocji miasta oraz podnoszenie jego atrakcyjność aktualizowane są również na bieżąco na stronie internetowej Zakładu www.odpady.poznan.pl.
 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. otrzymał Statuetkę  w kategorii „Zielona Bateria” oraz  nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł.  ZZO otrzymał również wyróżnienie w kategorii „Zielony Kontakt” a za całokształt działań na rzecz ochrony środowiska  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ufundował nagrodę finansową w wysokości 6 tys. zł.
Konkurs O Puchar Recyklingu organizowany jest przez „Przegląd Komunalny”. W sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. W Konkursie biorą udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych.

 
 


Wersja do druku