Mobilny Punkt Selektywenego Zbierania Odpadów Komunalnych


 Do MPSZOK (GRATOWOZU) można oddać:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
• Farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony
 
2. Nie można oddawać:
 
3. Pamiętać należy o tym, że:
• Odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
• Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 
Harmonogram 2019
Regulamin MPSZOK