PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


UWAGA !!!!

Od 04.05 2018 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 284 w Poznaniu i ul. Wrzesińskiej 12 wszelkie rozliczenia związane z przyjęciem odpadów od FIRM będą realizowane w Punkcie w godzinach 8:00 – 15:00.
Po godzinie 15:00 odpady zostaną przyjęte, natomiast faktura i karta przekazania odpadów zostanie wysłana pocztą w związku z czym prosimy o pozostawienie kompletnych danych firm.

Z dniem 04.05.2018 odpady płatne dla mieszkańców spoza terenu ZM GOAP, dla których wystawiany jest paragon będą przyjmowane tylko do godziny 15:30

Z dniem 04.05.2018 przedmioty sprzedawane w Punkcie  w ramach „DRUGIEGO  ŻYCIA” będą do godziny 15:30

 

Na GRATOWISKO, czyli do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości
z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie przywieźć następujące odpady: 

1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papier;
metal;
tworzywa sztuczne;
szkło;
opakowania wielomateriałowe;
odpady ulegające biodegradacji;
zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
odzież i tekstylia.

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura (w tym opakowania);
tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
metale (w tym opakowania);
opakowania wielomateriałowe;
opakowania ze szkła bezbarwnego;
opakowania ze szkła kolorowego;
odpady ulegające biodegradacji.

3. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 
zmieszane odpady komunalne;
odpady zawierające azbest;
części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
sprzęt budowlany;
zmieszane odpady budowlane;
urządzenia przemysłowe;
odpady poprodukcyjne;
odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
butle gazowe;
papa;
okna plastikowe;
gaśnice,

Zapraszamy na GRATOWISKO:

Cennik oraz Regulaminy przyjęcia odpadów znajdują się w poniższych linkach:

                                             Cennik i regulaminy