PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


Na GRATOWISKO, czyli do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości
z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie przywieźć następujące odpady: 

1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 papier;
 metal;
 tworzywa sztuczne;
 szkło;
 opakowania wielomateriałowe;
 odpady ulegające biodegradacji;
 zużyte baterie i akumulatory;
 zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 zużyte opony;
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 odzież i tekstylia. 


2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe)
w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 papier;
 tworzywa sztuczne;
 metale;
 opakowania wielomateriałowe;
 szkło.


3.W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 zmieszane odpady komunalne;
 odpady zawierające azbest;
 części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 sprzęt budowlany;
 zmieszane odpady budowlane;
 urządzenia przemysłowe;
 odpady poprodukcyjne;
 odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet).  

Zapraszamy na GRATOWISKO:

Cennik oraz Regulaminy przyjęcia odpadów znajdują się w poniższych linkach:

                                             Cennik i regulaminy